• Array( 1 รีวิว )
  345 คนเรียนคอร์สนี้

  การทำธุรกิจยุคใหม่ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้และความเข้าใจรอบด้าน ตั้งแต่กระบวนการคิดการออกแบบสินค้า โดยใช้กรอบแนวคิดของ Design Thinking การทำโมเดลธุรกิจ การทำการตลาด การหาช่องทางในการขาย การเพิ่มมูลค…

  ฟรี
 • 0( 0 รีวิว )
  342 คนเรียนคอร์สนี้

  ในส่วนนี้จะกล่าวถึงมาตรฐานการทดสอบต่าง ๆที่ใช้ในการทดสอบพลาสติกชีวภาพ ทั้งมาตรฐานระดับภูมิภาคและมาตรฐานสากล

  ฟรี
 • Array( 1 รีวิว )
  339 คนเรียนคอร์สนี้

  ในส่วนนี้ จะกล่าวถึงสมบัติของพลาสติกชีวภาพ ได้แก่ สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน สมบัติการไหล สมบัติทางสัณฐานวิทยา เมื่อเข้าใจสมบัติต่าง ๆ แล้วก็จะมาเรียนรู้วิธีการทดสอบสมบัติ ได้แก่ การทดสอบทางกายภาพ…

  ฟรี
 • 0( 0 รีวิว )
  338 คนเรียนคอร์สนี้

  ในบทนี้ จะพูดถึงแนวทางในการใช้งานผลิตภัณฑ์ พลาสติกชีวภาพ การประยุกต์ใช้งานและวิธีการเลือกใช้พลาสติกชีวภาพมาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงกระบวนการในการจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

  ฟรี
 • 0( 0 รีวิว )
  341 คนเรียนคอร์สนี้

  ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง พื้นฐานพลาสติกชีวภาพ ที่มาที่ไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คำจำกัดความ ภาพรวมของพลาสติกชีวภาพที่ใช้กันทั่วโลก วัตถุดิบตั้งต้น ห่วงโซ่อุปทานของพลาสติกชีวภาพที่สำคัญ และเทคโนโลยารแปรร…

  ฟรี