• 5( 1 รีวิว )
  61 คนเรียนคอร์สนี้
  ฟรี
 • 0( 0 รีวิว )
  50 คนเรียนคอร์สนี้
  ฟรี
 • 0( 0 รีวิว )
  49 คนเรียนคอร์สนี้

  MRP – Material Resourse Planing คือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและวางแผนความต้องการวัตถุดิบต่างๆ ในองค์กร โดยมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมแผนการสั่งซื้อ การส่งมอบสินค้า การจัดการสินค้าคง…

  ฟรี
 • 0( 0 รีวิว )
  43 คนเรียนคอร์สนี้

  ERP – Enterprise Resourse Planing เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดใช้งานประโยนช์ได้สูงสุด และในปัจจุบันได้มีระบบเหล่านี้ในรูปแบบ software สำเร็จรูป เพื่อให้…

  ฟรี
 • 0( 0 รีวิว )
  146 คนเรียนคอร์สนี้

  เนื้อหาในการเรียน เน้นการสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ IoT กับเครื่องขึ้นรูปพลาสติกต่าง ๆ เช่น เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องอัดรีดพลาสติก สามารถใช้ได้กับเครื่องจักรเดิม ๆ ที่แต่ละโรงงานใช้งานกันอยู่ โดย…

  ฟรี