สมบัติและการทดสอบพลาสติกชีวภาพ

352 คนเรียนคอร์สนี้

ในส่วนนี้ จะกล่าวถึงสมบัติของพลาสติกชีวภาพ ได้แก่ สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน สมบัติการไหล สมบัติทางสัณฐานวิทยา เมื่อเข้าใจสมบัติต่าง ๆ แล้วก็จะมาเรียนรู้วิธีการทดสอบสมบัติ ได้แก่ การทดสอบทางกายภาพ การทดสอบทางเคมี การทดสอบทางโครงสร้าง และการทดสอบเชิงลึก เป็นต้น

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 สมบัติเชิงกลของพลาสติกชีวภาพ (Mechanical Properties of Bioplastics) 00:32:00
บทที่ 2 สมบัติทางความร้อนของพลาสติกชีวภาพ (Thermal Properties of Bioplastics) 00:23:00
บทที่ 3 สมบัติการไหลของพลาสติกชีวภาพ (Flow Properties of Bioplastics) 00:21:00
บทที่ 4 สมบัติทางสัณฐานวิทยา (Morphology) 00:17:00
บทที่ 5 การทดสอบทางกายภาพและการทดสอบทางเคมี (Physical and Chemical Testing) 00:12:00
บทที่ 6 การทดสอบทางโครงสร้างและการทดสอบเชิงลึก (Advance Testing) 00:21:00

ความเห็น

2019 © Online factory check-up
Developed by Plastics Institute Of Thailand

Setup Menus in Admin Panel